NORMATIVA

1. NORMES GENERALS
La Direcció reserva el dret d’admissió. L’horari de la instal·lació és de dilluns a divendres de 7 h a 22:30h, dissabtes de 8 h a 20 h i diumenges i festius de 9h a 14 h.

No està permès fumar a cap espai de la instal·lació, inclosa la zona de solàrium, bar autoservei i terrasses. (Llei 28/2005, de 26 de desembre).

Queda expressament prohibida l’entrada d’animals a tot el recinte, excepció feta dels gossos guia.

Els abonats menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta major de 18 anys per a poder utilitzar les instal·lacions, excepte quan aquests participin en alguna activitat dirigida específica per a aquestes franges d’edat.

És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats.

L’organització es reserva el dret de modificar el programa d’activitats, el nombre de sessions i el seu contingut i horari.

Els cursets de natació són de caràcter trimestral, coincidint amb el calendari escolar, exceptuant els intensius d’estiu.

Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions. No està permès dipositar objectes de valor en les taquilles (joies, càmeres fotogràfiques, mòbils, etc). L’organització no serà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets. Duet, així mateix, no serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o bens dipositats pels usuaris en les taquilles.

Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran a recepció durant una setmana. Passat aquest termini el centre no es farà responsable dels objectes.

Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material per causa d’un mal ús, comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de se abonat.

Al punt de servei d’atenció a l’abonat, hi ha a disposició dels usuaris els fulls de suggeriments i/o reclamacions.

L’ús dels espais o serveis esportius per part dels clients s’haurà de regir per les característiques del seu abonament o quota. En cas contrari pot suposar la baixa de l’abonament.

La quota mensual d’abonament està calculada incloent-hi l’adaptació de l’oferta d’espais i activitats durant els períodes estivals i les parades tècniques necessàries en compliment de la legislació (Reial Decret 865/2003).

El no compliment d’algun dels requisits d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’accés al centre esportiu.

No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors despullat o amb calçat no esportiu o inadequat, llevat del personal autoritzat per la Direcció del centre.

No es pot accedir a la sala de fitness amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui inadequat.

Per evitar lesions, no entreu a la classe un cop finalitzat l’escalfament (+ /- 10 minuts de l’inici).

En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo - articular o altres que puguin comportar un risc per la salut, cal avisar al tècnic i anar sempre acompanyats.

 

 

2. TRÀMITS ADMINISTRATIUS

 

En el moment de la inscripció cal facilitar el DNI i les dades del Banc o Caixa per tal de domiciliar els rebuts.

L’import de la quota d’inscripció i el primer pagament, cal abonar-lo a recepció per tramitar l’alta. Els següents pagaments es domiciliaran a l’entitat bancària facilitada per l’usuari.

L’import de la quota pot variar en funció dels possibles canvis en la modalitat d'accés o de si es tracta d'una quota amb una limitació en l'edat.

Els abonats menors de 3 anys gaudiran del 100% de descompte del preu de l’abonament i passaran a abonar l’import de la quota infantil a partir dels 3 anys.

Quan un abonat desitgi causar baixa definitiva del centre o realitzar un canvi administratiu, haurà de fer-ho per escrit a la recepció de la instal·lació abans del dia 20 del mes en curs. En aquest cas, per recuperar la condició d’abonat haurà de tornar a abonar la quota d’inscripció.

En cas que hi hagi una devolució de rebut per algun motiu aliè a l'organització, les despeses administratives seran a càrrec de l’abonat.

Els rebuts impagats porten un recàrrec de 3€ per la seva nova tramitació administrativa.

Només es concediran baixes temporals per motius mèdics i/o justificats. Aquestes tindran una durada mínima de 3 mesos i màxima de 6, a partir de la qual l’abonat haurà de decidir si causa baixa definitiva o continua com abonat en actiu.

Al ser un centre Esportiu públic, els preus de cada modalitat d’abonament seran aprovats per l’Ajuntament.

Duet Sports Can Zam es reserva el dret d'aplicar promocions o descomptes de matricula a les persones que porten menys de 6 mesos donats de baixa de la instal·lació.


 

3. VESTIDORS

 

Respecteu l’espai dels altres abonats o usuaris.

Està totalment prohibit menjar o fumar dins dels vestidors.

Els infants menors de 5 anys podran entrar al vestuari corresponent amb el pare o mare. A partir d’aquesta edat hauran de canviar-se sols als vestidors corresponents.

Cal utilitzar sabatilles de bany per desplaçar-se per la zona de vestidors.

Tots els abonats poden gaudir de taquilles d'ús puntual mitjançant un cadenat.

Les taquilles s’hauran de buidar un cop finalitzada l’activitat. Al final de cada jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats a l’interior es dipositaran com a objectes perduts durant una setmana. No es retornarà el candau.

En cas de pèrdua i/o trencament de la clau s’haurà d’abonar l’import de la mateixa (3 €).

Cal dutxar-se el temps estrictament necessari, per tal de no malbaratar aigua. Cal contribuir al seu estalvi.

Cal eixugar-se a la zona de dutxes.

Per qüestions higièniques no es permet depilar-se, tenyir-se ni afaitar-se a la zona de vestidors.

 

 

4. TAQUILLES DE LLOGUER

 

Només poden utilitzar aquest servei els abonats al centre esportiu.

Per llogar la taquilla us heu de dirigir al servei d’atenció a l’abonat per tramitar l’alta de la mateixa.

La signatura del full de lloguer de taquilla comporta l’acceptació de la normativa d’ús de la mateixa.

El lloguer és trimestral i es renova automàticament.

El pagament es realitzarà a través de domiciliació bancària. Si vol donar de baixa el servei ho ha de comunicar al servei d’atenció a l’abonat abans del dia 20 del mes que finalitzi el trimestre natural.

Informa’t dels preus del lloguer trimestral seran proporcionats a la recepció del centre.

Si per qualsevol motiu un abonat vol rescindir aquest servei abans del termini contractat, no s’abonarà la diferencia.

L’abonat es l’únic responsable de la tanca i de l’estat de conservació de la taquilla.

Qualsevol pèrdua o desperfectes ocasionats seran responsabilitat de l’abonat.

Si l’abonat no recorda la seva clau i demana l’obertura de la taquilla, se li carregaran les despeses d’obertura (3€).

Per qüestions higièniques i sanitàries esta prohibit deixar roba o materials humits o mullats a l’interior de la taquilla.

La primera setmana de cada nou trimestre el centre us informarà de la data de desinfecció de les taquilles per a que les pugueu deixar obertes.

El centre esportiu es reserva el dret de variar aquesta normativa en benefici del correcte ús del servei.

 

 

5. PISCINES

Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult major de 18 anys que se’n faci responsable. Aquest adult haurà d’estar amb ell durant tota l’estada del menor a la piscina gran o petita.

No està permès entrar vestit de carrer o amb calçat inadequat, llevat del personal autoritzat per la Direcció del centre.

Cal utilitzar sabatilles de bany per a desplaçar-se per la piscina i dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.

Per seguretat, les aletes només podran fer-les servir els majors de 16 anys al carril destinat a tal objecte.

No és permès menjar, fumar, ni entrar envasos de vidre, bosses d’esport, ni pilotes, tubs més ulleres de busseig o altres elements lúdics.

Per raons de seguretat només està permesa la utilització dels pòdiums de sortides, als cursets i el/s club/s de natació.

No està permès fer servir cap tipus de sabó o gel a les dutxes de la piscina.

És obligatori l’ús del casquet de bany i banyador d’una sola peça per als homes i d’una o dues peces, o roba destinada al bany respectant que sempre sigui exclusivament per l'ús de la piscina per a les dones. Queda expressament prohibit banyar-se amb roba no específica de bany com pantalons llargs, mallots ciclistes, tops o roba no específica de bany.

En el recinte de piscina, tant dins com fora de l’aigua, no es permet cap tipus d’activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.

El material de natació és material d’entrenament i s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.

És obligatori seguir sempre les indicacions del personal socorrista i tècnic de la instal·lació.

Respecteu els espais i/o carrers de natació que, segons el nivell i la programació, es delimitin per a cursets i altres activitats.

Pel bon funcionament de la piscina, respecteu les indicacions de carrers (lent/ràpid).

En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, aviseu immediatament al socorrista o tècnic esportiu.

En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, cal avisar als tècnics o socorristes i anar sempre acompanyats.

No et banyis si pateixes alguna malaltia de transmissió hídrica o dèrmica. Si pateixes alguna patologia cardiovascular o respiratòria, o bé estàs embarassada, consulta a un metge o un especialista.

 

 

6. SOLARIUM

 

Consulta l’horari d’obertura al punt d’informació.

L’accés a l’espai del Solàrium es farà exclusivament per les zones senyalitzades a tal efecte.

No es permet fumar excepte a les zones habilitades a tal efecte.

Cal respectar l’espai destinat per a cursets o d’altres activitats planificades per la instal·lació.

Cal seguir sempre les indicacions del personal socorrista, de vigilància i/o tècnic de la instal·lació.

No es permet l’ús de para-sols ni cadires o similars, excepte les gandules habilitades amb aquest propòsit.

Les gandules només es podran fer servir en l’espai habilitat a aquest efecte, i no es podran reservar ni traslladar de lloc.

Es recomana utilitzar protecció solar en funció del tipus de pell.

Es recomana una exposició responsable al Sol.

 

 

7. NORMATIVA PISCINA ESTIU

 

No està permès l’ús d’aparells musicals que propaguin el so a l’ambient.

No es pot accedir amb roba i calçat de carrer, a la zona de solàrium i platja. Es recomana utilitzar sabatilles de bany per a desplaçar-se per la platja de piscina.

Els menors de 5 anys només poden entrar al vas de la piscina gran acompanyats d’un adult.

Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult major de 18 anys que es faci responsable amb la prèvia presentació del DNI. Aquest responsable haurà d’estar present durant tota l’estada del menor a la piscina.

La piscina de clapoteig és únicament d’ús infantil (fins a 5 anys inclosos).

És obligatori l'ús del casquet de bany i banyador d'una sola peça per als homes i d'una o dues peces, o roba destinada al bany respectant que sempre sigui exclusivament per l'ús de la piscina per a les dones. Queda expressament prohibit banyar-se amb roba no específica de bany com pantalons llargs, mallots ciclistes, tops o roba no específica de bany. Està permès realitzar “topless”.

En el recinte de la piscina (tant dins com fora de l’aigua) no es permet cap tipus de joc i/o activitat perillosa, com pot ser: córrer, saltar, empènyer, enfonsar a ningú, o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.

Per raons de seguretat no està permès llançar-se de cap a l’aigua ni l’ús d’ulleres de busseig.

No es poden introduir dins la piscina pilotes, màrfegues, flotadors i altres elements lúdics per tal d’evitar molèsties als altres usuaris. Tampoc es poden entrar ampolles de vidre.

Els danys i desperfectes ocasionats a la instal·lació o al material o sostracció d’algun tipus de material, comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de ser abonat o d’accedir a la instal·lació. Pel que fa als grups, l’entitat és responsable del possible mal ús de la instal·lació per part dels seus components.

Tots els usuaris hauran de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i amb la resta d’usuaris a l’interior de la instal·lació. Es obligatori seguir sempre les indicacions del personal socorrista, de vigilància i/o tècnic de la instal·lació.

Els usuaris hauran d’anar abandonant les instal·lacions 10 minuts abans del tancament de les mateixes.

Cal conservar el tiquet d’entrada a la instal·lació durant l’estada en aquesta per tal que el pugueu ensenyar al personal de la instal·lació que el sol·liciti.

Es recomana la utilització de protecció solar adequada a cada tipus de pell.

En cas de tenir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, no veniu sols i advertir-ho al socorrista.

Si us trobeu malament, no li traieu importància i adreceu-vos a qualsevol treballador de la instal·lació.

 

 

7. PISTES POLIESPORTIVES 

 

Utilitza la roba i el calçat adient per l’activitat que realitzaràs. No utilitzis calçat que malmeti el paviment esportiu.

No es pot accedir a les pistes amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui inadequat.

Utilitza les papereres per dipositar-hi les deixalles. Col·laborem en la neteja de les instal·lacions.

Respecta les instal·lacions, la resta d’usuaris i el personal de les instal·lacions, són per ajudar-te.

Deixa el material al seu lloc després de la seva utilització. Participa en l’ordre del material.

Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.

Escalfa abans de començar l’activitat esportiva. Evitaràs lesions.

 

 

8. TERMARIUM / HIDROMASSATGE

 

No es permet l’ús als menors de 16 anys.

No poden utilitzar aquests serveis les persones que pateixen problemes d’hipotensió (tensió baixa), cardiopaties greus o varius. En cas de dubte consulteu al vostre metge.

És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’hidromassatge, a la sauna o al bany de vapor, i fer ús del casquet de bany.

No és recomanable estar-hi més de 10 - 15 minuts seguits.

Cal treure’s tots els objectes que oprimeixin la nostra pell (rellotges, cadenes, arracades, etc.). Cada un d’aquests equipaments té una normativa d’ús pròpia que cal seguir adequadament.

Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis en informar al tècnic esportiu.

Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.

A la sauna és obligatori l’ús de tovallola i sabatilles de goma, mentre que al bany de vapor és obligatori l’ús de sabatilles de goma.

 

 

9. SALES D'ACTIVITATS DIRIGIDES 

 

No està permesa l’entrada ni la realització d’activitats dirigides als menors de 14 anys, excepte les programades per aquesta franja d’edat.

No es pot accedir a les sales amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui inadequat.

No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors despullat o amb calçat no esportiu o inadequat, llevat del personal autoritzat per la Direcció del centre.

Les activitats dirigides de sala, es realitzen durant tot l’any a excepció de les reduccions horàries dels mesos estivals i els dies festius.

És obligatori l’ús de la tovallola per posar-la sobre les màrfegues i eixugar la suor que puguem deixar.

El material utilitzat s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.

Cal ser puntual. No es podrà accedir a la classe un cop la sessió hagi començat.

Determinades activitats dirigides tenen limitació d’aforament. Els usuaris s’hauran d’informar dels procediments per la reserva de places.

Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.

En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo – articular o altres que puguin comportar un risc per la salut, cal avisar al tècnic i anar sempre acompanyats.

 

 

10. SALA DE CYCLING

 

Cal col·locar les bicicletes al lloc indicat, al principi i al final de l’activitat, i amb els reglatges totalment fluixos.

És obligatori utilitzar calçat esportiu. Si no és calçat específic, recolliu-vos els cordons per evitar lesions.

És obligatori l’ús de la tovallola per eixugar-vos la suor i netejar les bicicletes.

Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis en reduir la intensitat de l’exercici o aturar-te progressivament, i informa al tècnic esportiu.

Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.

No es poden reservar bicicletes. Aquestes s’ocuparan segons ordre d’assistència a la sala. De la mateixa manera, en acabar una sessió no es permet deixar res dins de la classe per tal de reservar bicicleta per la propera sessió.

 

 

11. SALA DE FITNESS

 

No està permesa l'entrada a la sala ni la utilització del material de fitness als menors de 14 anys.

Els joves d'entre 14 i 16 anys només podran fer ús de l'espai cardiovascular de la sala de fitness, en cas d'accedir a espai de pes lliure serà acompanyat i supervisat per

un adult major de 18 anys. Els majors de 16 anys podran fer ús lliure de totes les zones.

Per qüestions d’higiene és obligatori l’ús de la TOVALLOLA entre el cos i l’aparell emprat.

En acabar cada exercici cal eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.

En hores de màxima afluència a la sala, el temps límit d’ús de les màquines cardiovasculars serà de 20 minuts.

El material emprat s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.

Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un altre abonat s’està esperant.

Els abonats amb programes individuals han de guardar la seva fitxa a l’arxivador un cop n’hagin fet ús. No està permès endur-se el programa fora del centre esportiu.

En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, cal avisar immediatament al tècnic esportiu.

En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo - articular o altres que puguin comportar un risc per la salut, cal avisar al tècnic i anar sempre acompanyats.

 

 

12. PÀDEL

 

Cal reservar l’espai abans d’utilitzar-lo. Informa’t del sistema de reserves a la recepció.

Al moment de fer la teva reserva es demanarà nom i cognoms i el nº d’abonat de la persona que fa la reserva.

Les pistes només podran ser reservades i utilitzades pels abonats majors de 14 anys i els menors acompanyats per adults.

Al moment d’entrar a pista cal dirigir-se a recepció per confirmar la reserva.

No està permès entrar amb ampolles de vidre ni menjar.

Cal vestir-se i calçar-se adequadament per a la pràctica d’aquest esport. No es pot entrar vestit de carrer ni amb el tors nu.

El llum s’haurà d’abonar a la recepció en efectiu just abans de començar a jugar, mai al finalitzar.

Per anul·lar la pista s’ha de trucar o presentar-se a la recepció, si no es fa s’haurà d’abonar al lloguer de pista.

Cal ser puntual a la finalització del temps de pista per respecte a la resta de jugadors.

*La Direcció del centre Duet Sports es reserva el dret de modificar aquesta normativa a efectes de millorar el funcionament del centre. La Direcció es reserva també el dret d’interpretació de les normes en cas d’existir diferents interpretacions de la mateixa. El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre.

 

RÈGIM DISCIPLINARI 
Els centres esportius estan considerats espais de pública concurrència en els quals calen unes normes de conducta regulades per un Règim Disciplinari. Aquest règim disciplinari és un document intern de gran utilitat que agilitza les actuacions disciplinàries i complementa aquelles accions legals que qualsevol usuari o la pròpia entitat consideri oportú emprendre.

1. INFRACCIONS
Les infraccions a les normes de conducta seran de tres tipus: MOLT GREUS, GREUS I LLEUS. Es consideren infraccions MOLT GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament esportiu que suposi una pertorbació rellevant de la convivència i afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims d'altres persones, o al normal desenvolupament d'activitats.
b) Impedir l'ús de la instal·lació esportiva o qualsevol dels seus elements a altres usuaris.
c) Impedir o obstruir greument el normal funcionament de la instal·lació esportiva.
d) El deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o materials de la instal·lació esportiva.
e) L'agressió física o verbal al personal de la instal·lació esportiva o un altre usuari.
f) La desobediència als empleats quan això pugui afectar la seguretat de les persones.
g) Introduir-se a consciència en dependències del centre destinades al sexe contrari.
h) Les pràctiques sexuals de qualsevol tipus dins de la instal·lació esportiva.
i) Qualsevol robatori, furt o intent, ja sigui de qualsevol bé d'un usuari o de la pròpia instal·lació.
j) La falsificació de documents o ús indegut de registres documentals.
k) Exposar pública i notòriament, sigui de forma escrita o verbal, falsedats que originin el desprestigi de l'entitat o dels seus usuaris.
l) Introduir o exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en què s'exhibeixin o utilitzin pugui ser considerat com un acte que inciti o fomenti els comportaments violents, xenòfobs, racistes, o com un acte de manifest menyspreu als participants en l'activitat esportiva.
m) Introduir armes, bengales, petards, explosius o qualsevol producte inflamable, fumigen o corrosiu.
n) Encendre foc.
o) La reincidència de faltes greus. Es consideren infraccions GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament quan no concorren les
circumstàncies per qualificar-les de molt greus.
b) El deteriorament d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o material de la instal·lació
esportiva quan no es consideri molt greu.
c) No respectar els horaris i funcionament dels serveis esportius. RD Ed. A Maig 2013
d) L'incompliment de la normativa vigent sobre consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.
e) Fer ús dels serveis esportius amb recipients o envasos de vidre, metall o qualsevol altre material que no sigui paper o plàstic.
f) Accedir amb animals a les instal·lacions, excepte en els casos previstos legalment.
g) Accedir a les instal·lacions amb vehicles de qualsevol tipus, excepte quan disposin de l'espai habilitat per
a això i pel temps limitat a la durada de l'activitat.
h) Impartir classes sense autorització.
i) Realitzar qualsevol activitat econòmica lucrativa.
j) Practicar jocs amb o sense elements, excepte en les zones habilitades per a això.
k) Introduir objectes en l'aigua, excepte en els supòsits previstos en la normativa.
l) Realitzar reportatges fotogràfics o de vídeo, sense autorització expressa.
m) Sub arrendar, cedir o prestar el dret d'ús dels espais esportius amb reserva a terceres persones o entitats sense autorització expressa.
n) La reincidència de faltes lleus. Es consideren infraccions LLEUS
a) Usar les instal·lacions esportives sense la indumentària apropiada.
b) No respectar les normes indicades que regeixen en cada àrea.
c) Utilitzar reproductors de música sense auriculars.
d) Tirar substàncies i/o residus o qualsevol tipus de deixalla fora dels recipients destinats a tal fi.
e) Menjar fora de les zones habilitades per a això.
f) No atendre les indicacions del personal de les instal·lacions esportives.
g) Qualsevol altre incompliment dels deures o la realització d'actuacions prohibides als usuaris en la normativa interna del centre, quan no donin lloc a una falta greu o molt greu.

2. SANCIONS
La sanció corresponent a les infraccions MOLT GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període a
partir d'1 any, podent arribar a la suspensió definitiva.
La sanció corresponent a les infraccions GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 mes i 1 any.
La sanció corresponent a les infraccions LLEUS serà l'amonestació verbal o per escrit amb possible pèrdua dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 dia i 1 mes.

3. REPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ
Amb independència de les sancions que puguin imposar-se pels fets tipificats en aquest Règim Disciplinari, l'infractor estarà obligat a la restitució i reposició dels béns al seu estat anterior, amb la indemnització dels danys i perjudicis causats.
RD Ed. A Maig 2013

4. RESPONSABLES

a) Seran responsables de les infraccions a aquest Reglament qui les cometi.
b) Quan les actuacions constitutives d'infracció siguin comeses per diverses persones conjuntament, i no sigui possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran totes de manera solidària, conforme al que estableix la legislació sobre procediment administratiu comú.

5. PROCEDIMENT

Davant d'una suposada infracció, l'actuació a seguir serà la següent:
a) La Direcció del Centre Esportiu lliurarà a l'usuari un comunicat on se li informarà de l'expedient disciplinari obert i del plec de càrrecs. Fins a la decisió de la sanció es prendran com a mesures cautelars que l'usuari no accedeixi al centre.
b) L'usuari podrà presentar per escrit les al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Disposa d'un termini de 10 dies a partir de la data que s'envia aquest document.
c) Una vegada fet el tràmit anterior la Direcció del Centre, en un termini màxim de 20 dies des de la recepció de les al·legacions, notifica a l'interessat l'acord pres.
d) Les faltes considerades com a infraccions molt greus seran informades a l'àrea d'esports de l'Ajuntament del mateix municipi, en el cas que la instal·lació sigui de caràcter públic.
 

ÚS DE LES INVITACIONS

Els centres Duet Sports poden fer entrega d'invitacions als abonats i no abonats amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre esportiu a persones que no són abonades del mateix. Per fer ús d'aquestes invitacions s'haurà d'atendre a:

  • Cada centre Duet Sports decidirà el motiu d'entrega de les invitacions en funció de la seva pròpia política comercial, sense que per aquest motiu calgui mantenir aquests motius de forma indefinida en el temps.
  • Existeix un límit en l'ús de les invitacions per cada usuari de 2 invitacions a l'any. Aquest periode es comptabilitzarà des de l'ús de la primera de les invitacions de manera que comptant des d'aquesta data no es podran usar més de 2 invitacions en un periode menor d'1 any.
  • Les invitacions no podran ser usades per ex-abonats que portin de baixa menys d'1 any o bé tinguin algun rebut pendent.
  • Les invitacions no tindran validesa d'uran el període estival per motius d'aforament. S'enten per període estival de l'1 de juny al 15 de Setembre. 
  • L'ús d'una invitació permet a l'usuari accedir durant 1 dia al centre esportiu i fer ús dels mateixos serveis i activitats dels abonats amb quota total. En cap cas inclourà serveis com cursos, entrenaments personals, serveis d'estètica, serveis de salut,...
  • L'ús d'una invitació implica permetre el tractament de les dades personals de l'usuari.
  • Amb l'ús de les invitacions, l'usuari accepta ser coneixedor dels riscos implícits que l'exercici físic pot tenir per a la salut i exonera a l'empresa de qualsevol responsabilitat per danys i lesions.
  • La Direcció de cada centre Duet Sports podrà modificar aquesta política en benefici de la comoditat dels propis abonats.
Alta
on-line
Tornar a inici